Khảo sát kỹ năng của sinh viên
chương trình tài năng – ĐHQG-HCM

Chọn loại khảo sát phù hợp


Dành cho sinh viên

Dành cho Giảng viên

Dành cho Doanh nghiệp

Dành cho Cựu sinh viên

Khảo sát dành cho Sinh viên

Chọn trường để khảo sát:


Đại học Bách Khoa

Đại học Khoa học Tự nhiên

Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn

Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Kinh tế - Luật

Khảo sát dành cho Giảng viên

Chọn trường để khảo sát:


Đại học Bách Khoa

Đại học Khoa học Tự nhiên

Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn

Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Kinh tế - Luật

Khảo sát dành cho Sinh viên

Chọn trường để khảo sát:


Đại học Bách Khoa

Đại học Khoa học Tự nhiên

Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn

Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Kinh tế - Luật

Khảo sát dành cho Doanh nghiệp

Chọn trường để khảo sát:


Đại học Bách Khoa

Đại học Khoa học Tự nhiên

Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn

Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Kinh tế - Luật

Khảo sát dành cho Sinh viên - Đại học Công nghệ Thông tin

Chọn chương trình để khảo sát:

 1. Chương trình tài năng Khoa học máy tính
 2. Chương trình tài năng An toàn thông tin

Khảo sát dành cho Sinh viên - Đại học Khoa học Tự nhiên

Chọn chương trình để khảo sát:

 1. Chương trình tài năng Công nghệ Thông tin
 2. Chương trình tài năng Hóa học
 3. Chương trình tài năng Vật lý
 4. Chương trình tài năng Toán tin học

Khảo sát dành cho Sinh viên - Đại học Khoa học xã hội Nhân văn

Chọn chương trình để khảo sát:

 1. Chương trình tài năng Ngôn ngữ học
 2. Chương trình tài năng Lịch sử
 3. Chương trình tài năng Văn học

Khảo sát dành cho Giảng viên - Đại học Công nghệ Thông tin

Chọn chương trình để khảo sát:

 1. Chương trình tài năng Khoa học máy tính
 2. Chương trình tài năng An toàn thông tin

Khảo sát dành cho Giảng viên - Đại học Khoa học Tự nhiên

Chọn chương trình để khảo sát:

 1. Chương trình tài năng Công nghệ Thông tin
 2. Chương trình tài năng Hóa học
 3. Chương trình tài năng Vật lý
 4. Chương trình tài năng Toán tin học

Khảo sát dành cho Giảng viên - Đại học Khoa học xã hội Nhân văn

Chọn chương trình để khảo sát:

 1. Chương trình tài năng Ngôn ngữ học
 2. Chương trình tài năng Lịch sử
 3. Chương trình tài năng Văn học

Khảo sát dành cho Cựu Sinh viên - Đại học Công nghệ Thông tin

Chọn chương trình để khảo sát:

 1. Chương trình tài năng Khoa học máy tính
 2. Chương trình tài năng An toàn thông tin

Khảo sát dành cho Cựu Sinh viên - Đại học Khoa học Tự nhiên

Chọn chương trình để khảo sát:

 1. Chương trình tài năng Công nghệ Thông tin
 2. Chương trình tài năng Hóa học
 3. Chương trình tài năng Vật lý
 4. Chương trình tài năng Toán tin học

Khảo sát dành cho Cựu Sinh viên - Đại học Khoa học xã hội Nhân văn

Chọn chương trình để khảo sát:

 1. Chương trình tài năng Ngôn ngữ học
 2. Chương trình tài năng Lịch sử
 3. Chương trình tài năng Văn học

Khảo sát dành cho Doanh nghiệp - Đại học Công nghệ Thông tin

Chọn chương trình để khảo sát:

 1. Chương trình tài năng Khoa học máy tính
 2. Chương trình tài năng An toàn thông tin

Khảo sát dành cho Doanh nghiệp - Đại học Khoa học Tự nhiên

Chọn chương trình để khảo sát:

 1. Chương trình tài năng Công nghệ Thnôg tin
 2. Chương trình tài năng Hóa học
 3. Chương trình tài năng Vật lý
 4. Chương trình tài năng Toán tin học

Khảo sát dành cho Doanh nghiệp - Đại học Khoa học xã hội Nhân văn

Chọn chương trình để khảo sát:

 1. Chương trình tài năng Ngôn ngữ học
 2. Chương trình tài năng Lịch sử
 3. Chương trình tài năng Văn học

Chọn loại khảo sát phù hợp


Dành cho sinh viên

Dành cho Giảng viên

Đại học quốc gia © 2017, Hệ thống Khảo sát ý kiến trực tuyến của Đại học Quốc gia, TP.HCM